Privacyverklaring

Inleiding

Interparking Nederland B.V., dan wel haar dochtermaatschappij Parking & Protection B.V. en de aan haar verwante vennootschap Interparking Producten en Diensten B.V. (hierna “Interparking” genoemd) en de vennootschappen van de groep Interparking plus haar verwante vennootschappen (hierna “Interparking Groep” genoemd) hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We spannen ons in om uw persoonsgegevens te beschermen en te verwerken overeenkomstig de wet- en regelgeving, op een volledig transparante wijze.

Deze privacyverklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft tot doel u volledig te informeren in verband met dit onderwerp. We leggen uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren en eveneens informeren we u over het belang dat we hechten aan de bescherming van uw gegevens. Daarnaast wordt in deze privacyverklaring toegelicht hoe u contact met ons kunt opnemen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens.

De huidige privacyverklaring heeft betrekking op de verwerkingen van gegevens door Interparking Nederland B.V., dan wel haar dochtermaatschappij Parking & Protection B.V en de aan haar verwante vennootschap Interparking Producten en Diensten B.V. Indien u gebruikmaakt van de diensten van Interparking Producten en Diensten B.V. worden uw gegevens verwerkt door Interparking Nederland B.V. en in voorkomende gevallen gedeeld binnen de Interparking Groep omwille van het intern verrekenen van de verbruikskosten tussen de verschillende landen.

In aanvulling op bovenstaande is het goed te vermelden dat onze procedures binnen Interparking Groep inzake de bescherming van persoonsgegevens en het uitoefenen van uw rechten kunnen verschillen per land in verband met de lokale dienstverlening en wet- en regelgeving.

1. Reikwijdte van deze privacyverklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens

A. Wat betekenen de begrippen “persoonsgegeven” en “verwerking”, wie is de “verwerkingsverantwoordelijke” en wie is de Functionaris Gegevensbescherming (“FG”)?

Een persoonsgegeven is alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan bijvoorbeeld gaan om de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer, een code of een e-mailadres.
De verwerking omvat onder andere alle aspecten in verband met het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Interparking, met haar statutaire zetel aan Beursplein 37, 3011AA te Rotterdam, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat wij de doeleinden en de middelen voor de verwerking van die gegevens vaststellen en dat wij het aanspreekpunt zijn voor u maar ook voor de toezichthoudende autoriteiten in verband met iedere vraag betreffende het gebruik van uw persoonsgegevens.

Binnen de groep Interparking Groep is een Data Protection Officer (“DPO”) aangewezen. Binnen Interparking is een vrijwillige Functionaris Gegevensbescherming aangesteld waartoe u zich kunt wenden middels onderstaande contactgegevens:

Interparking Nederland B.V.
Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 30160
3001 DD Rotterdam
​privacynl@interparking.nl

B. Wie is betrokken?

Onze privacyverklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft betrekking op alle natuurlijke personen van wie de gegevens worden verwerkt door Interparking in het kader van de diensten die zij levert. De “betrokkenen” zijn dus de klanten en de gebruikers van de diensten van Interparking of van haar website.

C. Op welke gegevens heeft deze privacyverklaring betrekking?

Deze privacyverklaring heeft betrekking op uw persoonsgegevens, met andere woorden de gegevens waarmee u te identificeren bent, direct (gegevens zoals uw naam en voornaam laten toe u onmiddellijk te identificeren) of indirect (gegevens zoals het kenteken van uw voertuig of uw abonnementsnummer).

Tijdens onze communicatie met u kan het gebeuren dat wij verschillende persoonsgegevens verzamelen afhankelijk van de betrokken producten of diensten in kwestie:

 • Identificatiegegevens (naam, postadres of e-mailadres, telefoonnummer, kenteken) worden met name verzameld met het oog op het beheer van onze abonnementen, Pcard producten, de toegang tot onze parkeeraccomodaties, het online reserveren van parkeerplaatsen, de aanmaak van accounts van klanten, evenals commerciële acties;
 • Gegevens betreffende uw persoonlijk leven kunnen bijvoorbeeld worden gevraagd bij het aanmaken van een account of bij het beheer van abonnementen (bijvoorbeeld een bewijs van inschrijving in de gemeenste van uw woonplaats);
 • Videobeelden worden gemaakt met de camera’s voor kentekenherkenning die zijn aangebracht in onze parkeeraccomodaties en via de bewakingscamera’s om de veiligheid te vergroten wanneer u onze parkeeraccomodaties gebruikt;
 • Financiële gegevens (bijvoorbeeld uw bankgegevens) worden opgevraagd met het oog op het beheer van de betalingen voor onze producten en diensten;
 • We verwerken verbindingsgegevens (bijvoorbeeld een IP-adres) voor wie zich aanmeldt op onze website; voor meer informatie in dit verband verwijzen we naar onze cookieverklaring.

In sommige gevallen ontvangen we gegevens van een externe bron. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij een parkeeraccomodatie beheren en de eigenaar van deze parkeeraccomodatie ons gegevens overhandigt ten behoeve van het verzorgen van toegang tot de parkeeraccomodatie.

2. Wanneer worden uw persoonsgegevens verzameld?

Gegevens kunnen onder andere worden verzameld door Interparking:

 • Wanneer u klant wordt via het inschrijvingsformulier of wanneer u een account opent;
 • Wanneer u online of via onze mobiele app inschrijft op onze producten of diensten;
 • Wanneer u de formulieren en contracten invult die wij u toesturen;
 • Wanneer u gebruik maakt van onze diensten en producten;
 • Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrieven of wanneer u ons gegevens verstrekt in het kader van een deelname aan een marketingactie;
 • Wanneer u contact met ons opneemt via de verschillende kanalen die tot uw beschikking staan;
 • Wanneer uw gegevens worden gepubliceerd of doorgestuurd door gemachtigde derden (politie en justitiële instellingen);
 • Wanneer u wordt gefilmd door onze bewakingscamera’s of wanneer uw voertuig wordt gefilmd door onze camera’s voor kentekenherkenning in onze parkeeraccomodaties.

3. Op welke grondslag en met welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omwille van verschillende doeleinden. Bij elke verwerking worden alleen die gegevens verwerkt die relevant zijn om het betreffende doel te verwezenlijken.

Algemeen, en bij wijze van voorbeeld, gebruiken we uw persoonsgegevens:

 • Wanneer wij uw specifieke toestemming hebben gekregen;
  • Om u nieuwsbrieven toe te sturen betreffende de vennootschappen van onze groep of betreffende partnervennootschappen.
 • In het kader van de uitvoering van een overeenkomst
  • Sluiten, beheren en uitvoeren van contracten die deel uitmaken van het assortiment van producten en diensten van Interparking;
 • Ten uitvoering van onze verplichtingen op basis van geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld:
  • Fiscale of boekhoudkundige verplichtingen;
 • Om redenen in verband met ons gerechtvaardigd belang; in dit geval waken we erover dat we een evenwichtige afweging maken tussen ons gerechtvaardigd belang en de eerbiediging van uw privacy:
  • Uitvoeren van marketingstudies en promotie van onze producten en diensten;
  • Preventie van misbruik en fraude;
  • Bescherming van de goederen van de onderneming;
  • Toezicht op de rechtmatigheid van de verrichtingen;
  • Bewaking en controle van onze gebouwen en parkeeraccomodaties;
  • Vaststellen, uitoefenen, verdedigen en beschermen van onze rechten of van de personen die wij eventueel vertegenwoordigen, bijvoorbeeld ter gelegenheid van geschillen;
  • Zoeken naar bewijzen die toelaten klachten te beheren (bv. een voertuig lokaliseren dat niet wordt teruggevonden).

4. Hoe beschermen wij uw gegevens?

De toegang tot uw persoonsgegevens is enkel toegestaan voor de personen voor wie dat noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van hun taken. Ze zijn gehouden tot een geheimhoudingsverklaring en moeten alle bestaande technische en organisatorische voorschriften in acht nemen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren.

We hebben technische middelen ontwikkeld en hebben gespecialiseerde teams samengesteld die zich bezighouden met de bescherming van uw persoonsgegevens. Zo willen we vermijden dat onbevoegde personen toegang hebben tot die gegevens en ze verwerken, wijzigen of vernietigen.

Soms staan er op onze websites links naar de websites van derden (bijvoorbeeld sociale media, organisatoren van evenementen die wij sponseren), waarvan de gebruiksvoorwaarden niet tot het toepassingsgebied van deze privacyverklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens behoren. Derhalve adviseren wij u hun privacyverklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens aandachtig te lezen, zodat u op de hoogte bent van hoe zij uw privacy eerbiedigen.

5. Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie geven wij ze door?

A. Ontvangers die gegevens kunnen ontvangen die op u betrekking hebben

Gegevens die op u betrekking hebben kunnen in voorkomend geval worden doorgegeven aan andere ondernemingen die betrokken zijn bij de levering van de diensten. Wij geven uw gegevens enkel door aan dienstverleners indien dat noodzakelijk is om de diensten aan te bieden in onze naam of om de wettelijke eisen in acht te nemen. Wij eisen krachtens een overeenkomst dat deze dienstverleners de vertrouwelijkheid en de veiligheid beschermen van de persoonsgegevens die zij in onze naam verwerken.

Wij mogen sommige persoonsgegevens die we verzamelen delen aan de Interparking Groep of aan onze verwante vennootschappen in Europa met het oog op de verwerking van de transacties en andere diensten waarvan u gebruik heeft gemaakt, overeenkomstig de bepalingen van deze privacyverklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens of op de wijze zoals aangegeven op het ogenblik waarop we de gegevens verzamelen.

Wij verbinden ons ertoe de persoonsgegevens die we van u verzamelen niet te verkopen en enkel te onthullen in de gevallen die worden beschreven in deze privacyverklaring of in elk ander document dat we u toesturen op het ogenblik waarop we de gegevens verzamelen. Wij sturen uw gegevens enkel voor commercieel gebruik door naar derden met uw voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord, dat u te allen tijde kunt intrekken.

Wij sturen uw gegevens ook door naar andere personen zo wij daartoe gehouden zijn krachtens een contractuele of wettelijke verplichting of indien een gerechtvaardigd belang zulks verantwoordt (bijvoorbeeld om onze belangen te verdedigen).

B.Verwerkers voor rekening van Interparking

a)Algemeen

Voor sommige diensten doen we een beroep op gespecialiseerde partners in Nederland of in het buitenland die handelen als verwerkers en contractueel met ons zijn verbonden.

Interparking vergewist zich ervan dat deze “verwerkers”:

 • Enkel beschikken over de gegevens die nodig zijn om hun taken uit te voeren, en
 • Ten aanzien van Interparking de verbintenis aangaan om, enerzijds, deze gegevens op zekere en vertrouwelijke wijze te verwerken en, anderzijds, ze enkel te gebruiken om hun taken uit te voeren.

b)Types verwerkers

We doen een beroep op sommige gespecialiseerde verwerkers, zoals:

 • Tussenpersonen of partners met wie wij samenwerken;
 • Dienstverleners in het domein van informatica en andere technische diensten;
 • Marketingbureaus.

6. Worden uw gegevens verwerkt buiten het grondgebied van de Europese Unie?

Onze IT-infrastructuur bevindt zich op het grondgebied van de Europese Unie (EU).

Wij geven persoonsgegevens enkel door buiten het grondgebied van de Europese Unie aan een van onze dienstverleners in de Verenigde Staten (VS) voor onze mailingdienst. De wet- en regelgeving binnen de EU kent specifieke vereisten met betrekking tot de overdracht van gegevens buiten de EU. Een van deze vereisten is dat deze overdracht alleen mag naar landen waar voldoende wet- en regelgeving is om persoonsgegevens te beschermen. Tussen de EU en de VS is een overeenkomst gesloten (bekend onder de naam Privacy Shield) die de overdracht van persoonsgegevens van de EU naar de VS mogelijk maakt.

Tevens vestigen we uw aandacht op het feit dat het gebruik van e-mail als communicatiemiddel niet toelaat uit te sluiten dat er gegevens worden doorgegeven buiten het grondgebied van de Europese Unie (sommige van de gebruikte adressen worden geleverd door vennootschappen die gevestigd zijn en werken buiten dit grondgebied, voornamelijk in de VS). Wij zijn niet bij machte te verifiëren of te garanderen dat deze vennootschappen de principes naleven die voortvloeien uit de regelgeving inzake gegevensbescherming. Deze doorgiftes zijn echter beperkt tot wat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomsten die we sluiten met onze klanten. Voor onze gesprekspartners die handelen voor rekening van een rechtspersoon, gaan we ervan uit dat zij – wanneer ze ons een dergelijk e-mailadres bezorgen waar we contact met hen kunnen opnemen – instemmen met deze doorgifte daar die inherent is aan het gebruik ervan.

7. Welke rechten geniet u en hoe kunt u ze uitoefenen?

A.Recht op inzage van de betrokkenen

U geniet een recht op inzage van de gegevens die op u betrekking hebben. U kunt ons vragen:

 • Of wij al dan niet uw persoonsgegevens verwerken;
 • Met welke doeleinden wij ze verwerken;
 • Welke categorieën van gegevens wij verwerken;
 • Aan welke categorieën van ontvangers ze worden meegedeeld;
 • Gedurende welke termijn ze worden bewaard;
 • U informatie te verstrekken over de rechten die u kunt uitoefenen (rechtzetten, wissen …) of over de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit;
 • Wat de herkomst van de verwerkte gegevens is.

B.Recht op rectificatie

Indien u vaststelt dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen ze te rectificeren.

C.Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)

In sommige welomschreven gevallen staat de wetgeving u toe uw persoonsgegevens te doen verwijderen.

Dit is onder andere het geval indien:

 • De gegevens niet langer noodzakelijk zijn in het licht van de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld;
 • De verwerking van uw gegevens uitsluitend steunt op uw toestemming en u beslist die toestemming in te trekken;
 • U zich heeft verzet tegen de verwerking van uw gegevens en er bij ons geen gerechtvaardigde gronden bestaan die voorrang hebben op uw gronden.

Uw recht om te worden vergeten is echter geen absoluut recht. Wij hebben het recht uw gegevens te blijven bewaren wanneer deze bewaring onder meer noodzakelijk is:

 • Om een wettelijke verplichting na te leven;
 • Voor de vaststelling, de uitoefening of het verweer van rechten in rechte.

D.Recht op beperking van de verwerking

In sommige welomschreven gevallen kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen.

Dit is onder andere het geval wanneer:

 • U de juistheid van een persoonsgegeven betwist, voor de tijd die we nodig hebben om dit te controleren;
 • Ondanks dat uw gegevens niet langer nodig zijn voor het nastreven van de doeleinden van de verwerking, u deze nodig heeft om uw wettelijke claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Aan de beperking van de verwerking komt een einde onder de volgende omstandigheden:

 • U geeft ons uw akkoord in verband hiermee;
 • De verwerking van uw gegevens is nodig voor de vaststelling, de uitoefening of het verdedigen van uw rechten;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon;
 • De verwerking is noodzakelijk om redenen van openbaar belang.

E.Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

In sommige gevallen - zoals omschreven in de wet- en regelgeving -  heeft u recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens in het bezit van Interparking:

 • middels een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm;
 • door Interparking te verzoeken uw persoonsgegevens rechtstreeks door te geven aan een andere
  verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is.

Gelet op de verwerkingen die Interparking daadwerkelijk uitvoert, bestaat deze mogelijkheid in casu enkel voor de verwerkingen waarvoor Interparking u heeft gevraagd uw toestemming te geven of voor de verwerkingen die steunen op de uitvoering van een met u gesloten contract.

F.Recht op bezwaar

a)Algemeen

Steunt de verwerking van uw persoonsgegevens op een gerechtvaardigd belang of een algemeen belang aan onze kant, dan heeft u het recht u daar te allen tijde tegen te verzetten in verband met uw persoonlijke situatie.

Er wordt echter geen rekening gehouden met uw verzoek zo wij van mening zijn dat onze gerechtvaardigde belangen voorrang zouden moeten krijgen op uw belangen of indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk blijft voor de vaststelling, de uitoefening of het verdedigen van rechten.

b)In het kader van direct marketing

Interparking meent dat ze over een gerechtvaardigd belang beschikt om reclame te maken voor haar goederen en diensten en deze van de Interparking Groep en om deze reden neemt ze zich voor u reclameboodschappen toe te sturen (bijvoorbeeld promotionele aanbiedingen).

Wanneer u een contract sluit met Interparking, kunt u – door een vakje af te vinken (opt-out) – verzet aantekenen tegen het feit dat Interparking u dergelijke boodschappen toestuurt.

Zo u niet langer wenst dat we u commerciële boodschappen toesturen om reclame te maken voor onze activiteiten, dan kunt u zich steeds uitschrijven of u verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of op verzoek van Interparking en deze laatste kan daar geen enkele uitzondering tegenover plaatsen.

G.Intrekking van uw toestemming

Steunt de verwerking door Interparking op uw toestemming, dan kunt u die toestemming steeds intrekken. Deze intrekking heeft nimmer terugwerkende kracht; de verwerking van uw persoonsgegevens tijdens de periode voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming blijft gerechtvaardigd.

Van toestemming is - ter illustratie - sprake indien u door een vakje aan te vinken (opt-in), uitdrukkelijk heeft ingestemd met het ontvangen van nieuwsbrieven. In voorgaand voorbeeld is het voor Interparking onmogelijk met terugwerkende kracht gevolg te geven een verzoek tot intrekking van de toestemming.

H.Tot wie kunt u zich wenden?

Om uw rechten uit te oefenen kunt u een e-mail versturen aan privacynl@interparking.nl. Ter controle van uw identiteit dient u een gescande kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen.

U kunt zich ook tot onze Functionaris Gegevensbescherming wenden op onderstaand adres, door middel van een gedateerd en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van uw legitimatiebewijs aan de hand waarvan wij uw identiteit kan controleren.

Interparking Nederland B.V.
Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 30160
3001 DD Rotterdam
​privacynl@interparking.nl

Zo u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de privacywetgeving, dan heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

8. Hoe lang bewaren wij u gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben, of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens, of wij maken uw gegevens anoniem. Als wij uw gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar u verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan u gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze producten en diensten.

9. Uw gebruik van onze websites en onze mobiele toepassingen

Zo u een van onze websites bezoekt, dan gebruiken we de surfgegevens die worden gegenereerd in het kader van dit bezoek via het gebruik van cookies. U vindt hierover meer informatie in onze Gebruiksvoorwaarden van de website en de cookieverklaring op onze websites.

10. Hoe blijft u op de hoogte van de wijzigingen aan deze privacyverklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens?

De bescherming van persoonsgegevens is aan verandering onderhevig door onder meer de stand van de technologie en veranderingen in wet- en regelgeving. Om deze reden is het mogelijk dat er wijzigingen worden aangebracht in deze privacyverklaring. We nodigen u uit om de recentste online versie van deze privacyverklaring te raadplegen en we zullen u via de website of de andere gebruikelijke communicatiekanalen kennis geven van elke wijziging.