Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

behorende bij de Pcard-overeenkomst

1. Definities

Interparking: Interparking Producten en Diensten B.V., gevestigd te (3011 AA) Rotterdam aan Beursplein 37, in de hoedanigheid van verstrekker van de Pcard en lasthebber van Interparking Nederland B.V, dan wel haar dochtermaatschappij Parking & Protection B.V., en/of een Partner om in eigen naam het Parkeergeld, Abonnementsgeld of betaling voor de afgenomen Diensten te innen.

Parkeeraccommodatie: De parkeeraccommodaties c.q. de parkeerterreinen die zijn bedoeld voor het parkeren van Motorvoertuigen, met bijbehorende terreinen en ruimten.

Motorvoertuig: Motorvoertuig zoals omschreven in de Wegenverkeerswet 1994.

Pcard: De kaart die de Parkeerder het recht geeft deze te gebruiken als:

 • Toegangsbewijs (op basis van beschikbaarheid) tot de op de Website www.pcard.nl weergegeven Parkeeraccommodaties in Nederland en/of het buitenland die door Interparking Nederland B.V. dan wel een tot het Interparking concern behorende vennootschap, wordt geëxploiteerd tegen de aldaar opgenomen tarieven in het kader van het sluiten van een Eenmalige Parkeerovereenkomst;
 • Toegangsbewijs tot de Parkeeraccommodatie waarvoor de Parkeerder een Abonnement met Interparking heeft gesloten;
 • Toegang tot Diensten (op basis van beschikbaarheid) van Interparking en haar Partners zoals op de Website www.pcard.nl weergegeven tegen de aldaar opgenomen tarieven.

Er bestaan drie varianten van de Pcard:

 • Private: een strikt persoonlijke kaart voor privégebruik, waarbij de betaling achteraf plaatsvindt via de creditcard van de Contractant;
 • Private Plus: een strikt persoonlijke kaart voor privégebruik, waarbij de betaling achteraf plaatsvindt via automatische incasso, dan wel bankoverschrijving;
 • Business: een strikt persoonlijke kaart voor professioneel gebruik, waarbij de betaling achteraf plaatsvindt via automatische incasso, dan wel bankoverschrijving.     

Contractant: De partij die met Interparking de Pcard-overeenkomst sluit.

Parkeerder: Degene die met gebruik van de Pcard een Motorvoertuig in of op de Parkeeraccommodatie brengt of heeft gebracht en/of zich toegang tot Diensten heeft verschaft.

Pcard-overeenkomst: De overeenkomst die wordt gesloten tussen Interparking en de Contractant op de wijze zoals omschreven in artikel 2 van deze Voorwaarden en waarmee aan de Contractant onder de voorwaarden die in de Pcard-overeenkomst en deze Voorwaarden zijn opgenomen één of meerdere Pcard(s) ter beschikking wordt/worden gesteld.

Eenmalige Parkeerovereenkomst: Een parkeerovereenkomst die wordt gesloten tussen Interparking Nederland B.V. dan wel haar dochtermaatschappij Parking & Protection B.V. als eigenaar, exploitant of beheerder van de Parkeeraccommodatie, en Contractant en/of Parkeerder onder de voorwaarden als omschreven in artikel 3.1 van de Algemene Voorwaarden behorende bij eenmalige parkeerovereenkomsten. Indien op de betreffende Parkeeraccommodatie andere dan de hiervoor genoemde algemene voorwaarden van toepassing zijn, zoals te vinden op de Website (http://www.interparking.nl/nl-NL/Algemene%20Voorwaarden/), wordt een Eenmalige Parkeerovereenkomst onder de voorwaarden als omschreven in die andere algemene voorwaarden gesloten. In afwijking van voornoemde algemene voorwaarden komt een Eenmalige Parkeerovereenkomst niet tot stand door het enkele feit dat een Contractant en/of Parkeerder een Pcard houdt.

Parkeergeld: Het bedrag dat de Contractant verschuldigd is voor het gebruik van de Parkeeraccommodatie door de Contractant dan wel door de Parkeerder, welk bedrag wordt berekend volgens de door Interparking vastgestelde (al dan niet gereduceerde) tarieven, zoals deze staan vermeld op de Website www.pcard.nl, tenzij bij de ingang van de Parkeeraccommodatie andere tarieven zijn opgenomen in welk geval die laatste tarieven zullen gelden.

Parkeerperiode: De periode waarin in het kader van een Eenmalige Parkeerovereenkomst, het Motorvoertuig in of op de Parkeeraccommodatie staat geparkeerd, zijnde de periode gelegen tussen het moment waarop het Motorvoertuig met gebruik van de Pcard in of op de Parkeeraccommodatie wordt gebracht en het moment waarop het Motorvoertuig met gebruik van de Pcard uit of van de Parkeeraccommodatie wordt gehaald.

PMS: Parking Management Systeem, het systeem dat door Interparking Nederland B.V. dan wel haar dochtermaatschappij Parking & Protection B.V. wordt gebruikt voor toegangscontrole, betalingshandelingen, uitrijcontrole en het leveren van management- en overige informatie met betrekking tot de Parkeeraccommodatie.

Abonnement: Een overeenkomst gesloten tussen Interparking Nederland B.V. dan wel haar dochtermaatschappij Parking & Protection B.V. als eigenaar, exploitant of beheerder van de Parkeeraccommodatie, en abonnementhouder, inhoudende een abonnement om gedurende een overeengekomen periode een Motorvoertuig in de Parkeeraccommodatie te stallen en onder de voorwaarden als omschreven in de Algemene voorwaarden behorende bij stallingsovereenkomsten voor abonnementhouders. Indien op de betreffende Parkeeraccommodatie andere dan de hiervoor genoemde algemene voorwaarden van toepassing zijn, zoals te vinden op de Website (http://www.interparking.nl/nl-NL/Algemene%20Voorwaarden/), wordt de overeenkomst onder de voorwaarden als omschreven in die andere algemene voorwaarden gesloten.

Abonnementsgeld: Het in het Abonnement overeengekomen bedrag dat de abonnementhouder is verschuldigd voor zijn abonnementsrecht en het gebruik van de Parkeeraccommodatie waarvoor het Abonnement is gesloten.

Diensten: De op Website www.pcard.nl aangegeven diensten van Interparking en/of haar Partners waar Contractant en Parkeerder zich met gebruik van de Pcard toegang tot kunnen verschaffen.

Partners: De op Website www.pcard.nl aangegeven partners van Interparking.

Voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden, behorende bij de Pcard-overeenkomst.

Website: De door Interparking of een derde op het internet geëxploiteerde website waar de Contractant onder meer de mogelijkheid heeft om de Pcard aan te vragen en de Contractant en/of de Parkeerder andere gebruiksmogelijkheden van de Pcard kunnen benutten.

2. Aanvraag Pcard en totstandkoming Pcard-overeenkomst

 1. De Pcard kan worden aangevraagd via het aanvraagformulier op de Website www.pcard.nl. De aanvrager dient het aanvraagformulier volgens de instructies en naar waarheid in te vullen.     
 2. De Pcard-overeenkomst tussen Interparking en de Contractant komt tot stand indien en nadat Interparking per e-mail een bevestiging van de aanvraag met daarbij de Pcard-overeenkomst aan de aanvrager heeft verstuurd.
 3. Interparking kan een aanvraag zonder opgave van redenen weigeren.
 4. Indien Interparking binnen 14 kalenderdagen na verzending van het aanvraagformulier nog niet per e-mail heeft gereageerd, is de aanvrager vrij de aanvraag door middel van een schriftelijke mededeling aan Interparking te herroepen.     
 5. Nadat de Pcard-overeenkomst tot stand is gekomen, zal Interparking de aangevraagde Pcard(s) aan de aanvrager toesturen.
 6. Op eerste verzoek moet Contractant aan Interparking onder vermelding van het kaartnummer doorgeven welke Parkeerder van welke Pcard gebruik maakt. 
 7. Nadat de Pcard-overeenkomst tot stand is gekomen heeft de Contractant, zijnde een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen, gedurende een bedenktermijn van 14 kalenderdagen na de dag waarop Interparking per e-mail een bevestiging van de aanvraag met daarbij de Pcard-overeenkomst aan de aanvrager heeft verstuurd de mogelijkheid de Pcard-overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Herroepen is vormvrij en geschiedt door een daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring van Contractant aan Interparking, bijvoorbeeld per e-mail (pcard@interparking.nl) of per telefoon (maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur en op zaterdag van 08.30 tot 12.30 uur via +31 88 54 21 300).
 8. Met uitdrukkelijke instemming van de Contractant vangt Interparking al tijdens de bedenktermijn van 14 kalenderdagen als bedoeld in voornoemd artikellid aan met het verrichten van haar diensten. Maakt de Contractant binnen deze bedenktermijn alsnog gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is en blijft Contractant en/of Parkeerder het Parkeergeld, Abonnementsgeld en betaling voor de afgenomen Diensten en de gemaakte reservering(en) verschuldigd.

3. Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen van de Pcard(s) en het gebruik daarvan door de Contractant en de Parkeerder.
 2. Op het gebruik van de Pcard bij het sluiten van een Eenmalige Parkeerovereenkomst zijn en blijven de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden van toepassing, behoudens en voor zover daarvan in de Pcard-overeenkomst en deze Voorwaarden niet wordt afgeweken. Deze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd en gedownload op de Website (http://www.interparking.nl/nl-NL/Algemene%20Voorwaarden/).
 3. Ingeval de Contractant een Abonnement heeft gekoppeld aan de Pcard, dan zijn en blijven op ieder gebruik van de Parkeeraccommodatie waarvoor het Abonnement is gesloten de daarop van toepassing zijnde (algemene) voorwaarden van toepassing, behoudens en voor zover daarvan in de Pcard-overeenkomst en deze Voorwaarden niet wordt afgeweken. Deze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd en gedownload op de Website (http://www.interparking.nl/nl-NL/Algemene%20Voorwaarden/).
 4. Op het gebruik van de Pcard als toegangsbewijs voor de Diensten van Partners zijn en blijven de toepasselijke (algemene) voorwaarden van de Partners van toepassing, voor zover daarvan in de Pcard-overeenkomst en deze Voorwaarden niet wordt afgeweken.
 5. Bij strijdigheid van deze Voorwaarden (Algemene Voorwaarden behorende bij de Pcard-overeenkomst) met de op de Eenmalige Parkeerovereenkomst, het Abonnement en de Diensten toepasselijke algemene voorwaarden prevaleren deze Voorwaarden.
 6. Deze Voorwaarden gelden vanaf 1 juni 2018.

4. Betaling

 1. In afwijking van de op de Eenmalige Parkeerovereenkomst, het Abonnement en de Diensten toepasselijke algemene voorwaarden vindt de betaling van het Parkeergeld, het Abonnementsgeld en de prijs voor de afgenomen Diensten conform het bepaalde in dit artikel 4 plaats.
 2. Voor de duur van de Parkeerperiode is de Contractant voor het gebruik van de Parkeeraccommodatie door de Contractant dan wel de Parkeerder Parkeergeld aan Interparking verschuldigd.
 3. Heeft de Contractant een Abonnement aan de Pcard gekoppeld, dan is de abonnementhouder voor het Abonnement Abonnementsgeld aan Interparking verschuldigd.
 4. De Contractant is voor Diensten die met gebruik van de Pcard door de Contractant en/of de Parkeerder zijn afgenomen een bedrag aan Interparking verschuldigd. De hoogte van deze bedragen zijn te vinden op de Website www.pcard.nl.  
 5. Met gebruik van PMS wordt de Parkeerperiode geregistreerd. Deze registratie is beslissend voor het bepalen van de Parkeerperiode, die wordt gebruikt voor de berekening van het verschuldigde Parkeergeld.
 6. Is de Contractant het niet eens met de belasting, afboeking of de factuur, dan dient deze dat binnen 10 kalenderdagen na de afboeking respectievelijk de factuurdatum schriftelijk of per e-mail (pcard@interparking.nl) aan Interparking kenbaar te maken, onder vermelding van de bezwaren. De betalingsverplichting van de Contractant wordt daardoor niet opgeschort. Zijn de bezwaren gegrond, hetgeen door Interparking wordt beoordeeld, dan ontvangt de Contractant een creditnota. Het bedrag dat de Contractant te veel heeft betaald wordt binnen 14 kalenderdagen na gegrondbevinding van het gemaakte bezwaar teruggestort.
 7. De met de Pcard verrichte transacties worden in de online omgeving ‘Mijn Rekening’ geplaatst, die de Contractant online kan bekijken.
 8. Indien Interparking zich genoodzaakt ziet incassomaatregelen te nemen, is de Contractant verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, waaronder de kosten van juridische bijstand, aan Interparking te vergoeden.
 9. Indien Contractant heeft gekozen voor betaling via automatische incasso, machtigt Contractant Interparking om maandelijks het verschuldigde bedrag aan Parkeergeld, Abonnementsgeld en/of de prijs voor de afgenomen Diensten af te schrijven van de door Contractant opgegeven bankrekening.
 10. Indien een afschrijving van de bankrekening dan wel een belasting van de creditcard wordt geweigerd of een factuur niet binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum is voldaan, is Interparking gerechtigd de Pcard(s) te blokkeren, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en onverminderd de overige rechten van Interparking die uit de niet-nakoming van de betalingsverplichting door Contractant voortvloeien. 

Betaling bij Private Pcard

 1. Betaling van het Parkeergeld, het Abonnementsgeld en de prijs voor de afgenomen Diensten bij gebruikmaking van de Private Pcard geschiedt uitsluitend via de creditcard van de Contractant. Contractant machtigt Interparking om de verschuldigde bedragen op de creditcard te belasten.

Betaling bij Private Plus Pcard

 1. Betaling van het Parkeergeld, het Abonnementsgeld en de prijs voor de afgenomen Diensten bij gebruikmaking van de Private Plus Pcard(s) geschiedt via automatische incasso, dan wel via bankoverschrijving. Interparking stuurt de Contractant maandelijks per e-mail een factuur. Deze factuur moet binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum zijn voldaan.

Betaling bij Business Pcard  

 1. Betaling van het Parkeergeld, het Abonnementsgeld en de prijs voor de afgenomen Diensten bij gebruikmaking van de Business Pcard(s) geschiedt via automatische incasso, dan wel via bankoverschrijving. Interparking stuurt de Contractant maandelijks per e-mail een factuur. Deze factuur moet binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum zijn voldaan.

5. Toegang Parkeeraccommodatie

 1. De Pcard geldt, voor de op de Website www.pcard.nl opgenomen Parkeeraccommodaties die worden geëxploiteerd door Interparking Nederland B.V. dan wel een tot het Interparking concern behorende vennootschap en mits de Pcard niet is geblokkeerd, als een geldig toegangsbewijs/parkeerbewijs zoals bedoeld in de op de Eenmalige Parkeerovereenkomst toepasselijke algemene voorwaarden. Ingeval aan de Pcard een Abonnement is gekoppeld, dient de Pcard tevens als geldig toegangsbewijs/parkeerbewijs zoals bedoeld in de op het Abonnement van toepassing zijnde algemene voorwaarden.
 2. De Pcard kan uitsluitend worden gebruikt als toegangsbewijs/parkeerbewijs voor het sluiten van Eenmalige Parkeerovereenkomsten bij beschikbaarheid van de betreffende Parkeeraccommodatie.

6. Gebruiksvoorschriften en diefstal/verlies/beschadiging van de Pcard

 1. De Pcard is en blijft eigendom van Interparking. Vanaf het moment dat de Contractant de Pcard(s) heeft ontvangen, is de Contractant verantwoordelijk voor het zorgvuldig en veilig gebruik daarvan en zal de Contractant de Pcard alleen gebruiken voor het doel waarvoor de Pcard is verstrekt. De Contractant van de Private Plus Pcard en/of de Business Pcard zal deze verplichting tevens opleggen aan de Parkeerder die de Pcard gebruikt. Vanaf het moment dat de Contractant de Pcard(s) heeft ontvangen ligt het risico van diefstal, verlies en beschadiging van de Pcard(s) bij de Contractant.
 2. Bij diefstal, verlies of beschadiging van de Pcard is de Contractant verplicht dit direct telefonisch (maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur en op zaterdag van 08.30 tot 12.30 uur via +31 88 54 21 300) of per e-mail (pcard@interparking.nl) aan Interparking te melden, onder vermelding van het betreffende kaartnummer. Na ontvangst van de melding zal Interparking de Pcard blokkeren. Tot het moment dat de Contractant de diefstal, het verlies of de beschadiging aan Interparking heeft gemeld, blijft de Contractant verantwoordelijk voor de kosten en andere gevolgen van onbevoegd gebruik van de Pcard door derden.
 3. Op verzoek van de Contractant en tegen betaling van de op de Website www.pcard.nl gemelde kosten, zal Interparking een nieuwe Pcard aan Contractant toesturen.             

7. Aansprakelijkheid

 1. De Eenmalige Parkeerovereenkomst, het Abonnement, het maken van een reservering en het gebruik van de Diensten, omvatten geen bewaking. Interparking sluit elke aansprakelijkheid uit voor beschadiging, diefstal, verlies aan/van het te parkeren Motorvoertuig en andere eigendommen van de Contractant, Parkeerder of inzittenden, alsmede ter zake van lichamelijk letsel direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de Parkeeraccommodatie en/of de Diensten, tenzij de Contractant en/of de Parkeerder kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Interparking.
 2. Interparking is niet gehouden enige schade te vergoeden indien sprake is van overmacht. Onder overmacht zal in ieder geval worden verstaan een van de wil van Interparking onafhankelijke omstandigheid als gevolge waarvan de nakoming van de verplichtingen uit de Pcard-overeenkomst redelijkerwijs door Contractant niet meer van Interparking kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstakingen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, alsmede een tekortkoming in de nakoming door derden.
 3. Contractant is aansprakelijk voor alle schade die door hem en/of Parkeerder is veroorzaakt. 

8. Reserveringen

 1. Indien Interparking blijkens de Website www.pcard.nl de mogelijkheid biedt om met gebruik van de Pcard reserveringen te maken zal deze reservering tot stand komen conform het bepaalde op de Website www.pcard.nl.
 2. De betaling zal plaatsvinden conform het in artikel 4 bepaalde.

9. Persoonsgegevens

 1. Interparking draagt er zorg voor dat zij de persoonsgegevens van Contractant en de Parkeerder verwerkt in overeenstemming met de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op de Website www.pcard.nl staat duidelijk vermeld welke persoonsgegevens Interparking verwerkt en welke waarborgen zij daarbij in acht neemt.

10. Beëindiging

 1. De Pcard-overeenkomst kan zowel door de Contractant als door Interparking te allen tijde en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand schriftelijk of per e-mail (info@pcard.nl) worden beëindigd.
 2. Interparking kan de Pcard-overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden in geval van geconstateerde fraude of misbruik anderszins van de Pcard, zulks ter beoordeling van Interparking. De Contractant is aansprakelijk voor de hiermee verband houdende kosten en de overige hierdoor geleden schade.

11. Overige bepalingen

 1. Voor zover afspraken niet schriftelijk door een vertegenwoordigingsbevoegde medewerker van Interparking zijn bevestigd, binden deze Interparking niet.
 2. Interparking is gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden vier weken na de bekendmaking of op een latere in de bekendmaking vermelde datum in werking. De Contractant kan, ingeval hij het oneens is met de wijzigingen, deze Pcard-overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken schriftelijk of per e-mail (info@pcard.nl) beëindigen.
 3. Voor zover enig beding nietig, vernietigbaar of niet van toepassing is, dient dit beding te worden geconverteerd in een zodanig beding dat zoveel mogelijk recht doet aan de strekking van het nietige, vernietigde of buiten toepassing gelaten beding.
 4. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter te Rotterdam.
 5. Voor zover de Contractant een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn de artikelen 4.8, 7.1 en 7.2, 11.3 en 11.4 niet van toepassing en geldt in plaats daarvan de relevante regeling in het Burgerlijk Wetboek.
 6. Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen, voortvloeiend uit of verband houdend met de Pcard-overeenkomst of deze Voorwaarden, dienen te worden gezonden aan Interparking.